Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Data publikacji strony internetowej: 2004-10-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-02-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • listy załączników i część opublikowanych załączników, w szczególności stanowiących skany dokumentów, nie są dostępne cyfrowo,
 • graficzne zabezpieczenia formularzy (kody do przepisania z obrazków) nie są dostępne cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona internetowa udostępnia ponadto dodatkowo zdefiniowane, specjalne skróty klawiaturowe wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator, Tab) po odświeżeniu strony. Dodatkowe skróty klawiaturowe pozwalają na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "Przejdź do menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do "Przejdź do treści" (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do "Mapa strony" (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do "Wersja kontrastowa" (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W lub CTRL + ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją pod adresem lub numerem telefonu 32 44 94 190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Ponadto informujemy o wyznaczeniu Pani Małgorzaty Cichowskiej, specjalisty ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla sądów apelacji katowickiej, w tym Sądu Rejonowego w Pszczynie.
Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

 • telefon: 32 2004 661
 • adres e-mail:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. ks. bpa Bogedaina. Przy budynku zainstalowana jest platforma dla niepełnosprawnych, która umożliwia dotarcie do parteru budynku sądu. Przy platformie umieszczona została tabliczka informacyjna i przycisk umożliwiający przywołanie pracownika ochrony, który jest zobowiązany do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej - uruchomienia platformy i umożliwienia wjazdu do budynku sądu. Pracownik ochrony, po przeprowadzeniu standardowego sprawdzenia osoby wchodzącej na teren obiektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, powiadamia osobę upoważnioną z właściwej komórki organizacyjnej, który udzieli żądanych informacji.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter budynku dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku zlokalizowana jest Kasa oraz dwie sale rozpraw. Pozostałe kondygnacje niedostępne. Budynek o charakterze zabytkowym. Posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Biuro Obsługi Interesanta, znajdujące się w pobliskim budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bpa Bogedaina 14, wyposażone jest w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku Sądu wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynków Sądu Rejonowego w Pszczynie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

Budynek Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. ks bpa Bogedaina. Wejście do budynku, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony dziedzińca wewnętrznego - dojazd droga wewnętrzna pomiędzy budynkiem Sądu a hotelem PTTK). Tabliczka informacyjna wskazująca, od której strony jest podjazd dla niepełnosprawnych zamieszczona jest na ogrodzeniu przy głównym wejściu. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dostęp do budynku korzystając z pomocy pracownika służb ochrony. Przywołanie pracownika służby ochrony następuje po użyciu dzwonka umieszczonego przy wejściu głównym do budynku lub przy bramie wjazdowej prowadzącej na dziedziniec wewnętrzny budynku. Pracownik ochrony, po przeprowadzeniu standardowego sprawdzenia osoby wchodzącej na teren obiektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, powiadamia osobę upoważnioną z właściwej komórki organizacyjnej, który udzieli żądanych informacji.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter budynku dostępny jest architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje są niedostępne pod względem architektonicznym - brak wind. Na parterze budynku zlokalizowane jest Biuro Obsługi Interesanta. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Biuro Obsługi Interesanta wyposażone jest w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku sądu (od strony dziedzińca wewnętrznego) wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Budynek Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14a, 43-200 Pszczyna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony dziedzińca wewnętrznego (dojazd drogą wjazdową pomiędzy budynkiem Sądu przy ul. ks. bpa Bogedaina 14 a hotelem PTTK). Osoba niepełnosprawna może uzyskać dostęp do budynku korzystając z pomocy pracownika służb ochrony. Przywołanie pracownika służby ochrony następuje po użyciu dzwonka umieszczonego przy wejściu głównym do budynku oraz przy bramie prowadzącej na dziedziniec wewnętrzny budynku. Pracownik ochrony, po przeprowadzeniu standardowego sprawdzenia osoby wchodzącej na teren obiektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, powiadamia osobę upoważnioną z właściwej komórki organizacyjnej, która udzieli żądanych informacji.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada bariery architektoniczne utrudniające wejście do budynku o poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych - przy wejściu do budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Biuro Obsługi Interesanta, znajdujące się w sąsiadującym budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bpa Bogedaina 14, wyposażone jest w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku Sądu (od strony dziedzińca wewnętrznego) wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku sądu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

Inne informacje dotyczące dostępności

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Trwają prace nad wdrożeniem usługi on-line tłumacza języka migowego.

Kontakt z osobami wyznaczonymi do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym
O ile to możliwe proponuje się wcześniejszy kontakt i umówienie się z osobą wyznaczoną do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym pod numerem telefonu 32 44 94 100, adres e-mail:

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2020-09-21 13:04:45
 • Aktualizacja publikacji:Janyga Damian2020-10-02 15:01:07
 • Wytworzenie publikacji:Janyga Damian2020-10-02 15:00:56
 • Zatwierdzenie informacji:Dyrektor Sądu Rejonowego w Pszczynie - Ewa Techman2020-10-02 15:00:56
do góry