Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE

Aktualności 12 Września 2019

Stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego  sposobu niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729 ), Sąd Rejonowy w Pszczynie informuje o składnikach rzeczowych majątku ruchomego, zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego-Wykaz składników - Załącznik Nr 1 .

 Składniki majątku mogą być przedmiotem:

- nieodpłatnego przekazania innej jednostce - podmiotom określonym w § 38 w/wym. rozporządzenia - na pisemny wniosek - wzór Załącznik nr 2 do niniejszej informacji , lub

- sprzedaży - na podstawie złożonej pisemnie oferty - wzór Załącznik nr 3 do niniejszej informacji , o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników  w sposób określony w pkt 1,  lub

-darowizny - podmiotom określonym w § 39 w/wym. rozporządzenia) o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1 i 2 - na pisemny wniosek - wzór Załącznik nr 2 do niniejszej informacji

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

Wnioski / oferty należy kierować Dyrektora Sądu Rejonowego w Pszczynie, w terminie do 18 września  2019r.   Wnioski / oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach oznaczonych numerem sprawy i dopiskiem „Zbędne/zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego” na podany adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Pszczynie, Ul. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna

Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania.

Złożenie oferty oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego informacji a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych roszczeń do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionych składników.

Sprzedający dokona wyboru Oferenta, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę na wybrane składniki objęte niniejszą informacją.

Cena oferty nie może być niższa od ceny wskazanej w załączniku nr 1.

Jeśli wpłyną co najmniej dwie oferty na składniki majątku wskazane w załączniku nr 1, Sprzedający zobowiąże Oferentów do złożenia dodatkowej oferty na wybrane składniki.

Decyzje Sprzedającego są wiążące dla wszystkich Oferentów i nie mogą być zaskarżane prawnie lub w inny sposób. 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie oraz ewentualnego ustalenia terminu oględzin składników jest Pani Anna Harężlak Tel. 32 44 94 188.

Niezagospodarowane w powyższy sposób zbędne/ zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, zostaną zlikwidowane w sposób określony w w/wym. rozporządzeniu.

 

           

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zał. Nr 1 Wykazskladnikow.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
179.39KB pobierz Plik: Zał. Nr 1 Wykazskladnikow.pdf
doc Zał. Nr 2 Wniosek (wzór).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
34.5KB pobierz Plik: Zał. Nr 2 Wniosek (wzór).doc
doc Zał. Nr 3 Oferta.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
44KB pobierz Plik: Zał. Nr 3 Oferta.doc

rejestr zmian
do góry