Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Konkurs na stanowisko referendarza sądowego Adm-1101-2/20

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego Adm-1101-2/20

Aktualności 12 Listopada 2020

Na podstawie art. 149a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 365, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r. poz. 331 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

1) Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. ks. bp. Bogedaina nr 14

2) Oznaczenie konkursu: Adm-1101-2/20

3) Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego: 1

4) Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: dnia 21 grudnia 2020 r. o godz. 900 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy
ul. ks. bp. Bogedaina nr 14, sala nr 118 (I Piętro).

W przypadku liczby kandydatów dopuszczonych do konkursu przekraczającej 10 kandydatów, konkurs odbędzie się w Hali POSIR w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5a.

5) Wymagania jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o pracę :
a. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
b. być nieskazitelnego charakteru,
c. ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i posiadać tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
d. ukończyć 24 lata,
e. posiadać zdany egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończyć aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.


6) Wykaz wymaganych dokumentów:
a. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
b. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
c. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
d. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


7) Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenie oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina nr 14, w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe - w kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Adm. 1101-2/20” w terminie do dnia 4 grudnia 2020r., zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej: www.pszczyna.sr.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zgoda - proces rekrutacji oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18.8KB pobierz Plik: Zgoda - proces rekrutacji oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych

rejestr zmian
do góry