Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Protokół zawierający wykaz inwentarza spadku po Annie Penszor zm. 05.09.2017r.

OGŁOSZENIE - Protokół zawierający wykaz inwentarza spadku po Annie Penszor zm. 05.09.2017r.

Aktualności 8 Maja 2019

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 19 marca 2019 r. został złożony przez Piotra Penszora i Barbarę Bielę przed notariuszem Gosławą Pławecką-Kucharską w Kancelarii Notarialnej w Pszczynie, Rep. A nr 394/2019 wykaz inwentarza spadku po Annie Zofii Penszor, córce Alojzego i Agnieszki zmarłej w dniu 5 września 2017 r. w Pszczynie, PESEL 42111605406, ostatnio stale zamieszkałej w Pszczynie. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 246/19.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). 
  3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
rejestr zmian
do góry