Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Sajdok

Wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Sajdok

Aktualności 30 Czerwca 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 25 listopada 2019 r. został złożony przez Urszulę Sajdok w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Sajdok, synu Danuty i Andrzeja, posiadającego PESEL nr: 71102500235, zmarłym w dniu 31 lipca 2019 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Pszczyna (ul. Asnyka 15). Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I N738/19.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381§ 3 pkt 2 k.p.c.). 
  3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
rejestr zmian
do góry