Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie Adm-1101-8/19 z 3.07.2019 r. o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Ogłoszenie Adm-1101-8/19 z 3.07.2019 r. o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Aktualności 3 Lipca 2019

Na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228 ze zm.)  Prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Miejsce pracy:  Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 14.

Oznaczenie konkursu:   Adm. 1101-8/19.

Ilość wolnych stanowisk pracy :        1

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 30 sierpnia 2019 r. godzina 9.00,  Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 14 sala nr 157.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które kandydat winien dołączyć do zgłoszenia (o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości cyt. wyż.):

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych cyt. wyż., tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji (WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat  ubiegający się o pracę :

 • posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • posiadać ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończone 24 lata,

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty związane ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać  
w siedzibie Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina nr 14 w Oddziale Administracyjny - pokój nr 122 lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe  - w kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Adm. 1101-8/19” w terminie do dnia 14 sierpnia 2019r.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego: www.pszczyna.sr.gov.pl - nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem danych  osobowych jest Sąd Rejonowy w Pszczynie, z siedzibą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina nr 14.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu mogą odebrać złożone dokumenty w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do dnia 20 września 2019 r.  Po upływie wskazanego terminu złożone dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zgoda proces rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18.54KB pobierz Plik: Zgoda proces rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych

rejestr zmian
do góry