Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 06.11.2019r. w sprawie I Ns 213/19

Ogłoszenie z dnia 06.11.2019r. w sprawie I Ns 213/19

Aktualności 14 Listopada 2019

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 17 października 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 213/19 zezwolił Krzysztofowi Witkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,09 zł (dziewięć groszy) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) ujawnioną w dziale IV księgi wieczystej numer KA1P/0004453/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie dla nieruchomości położonej w Pszczynie,
z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona Marii Mazur na jej wniosek po wykazaniu przez nią tożsamości albo jej następcom prawnym po wykazaniu przez nich następstwa prawnego po niej.
Wzywa się uprawnioną Marię Mazur albo jej następców prawnych do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

rejestr zmian
do góry