Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 14.10.2019r. w sprawie I Ns 77/19

Ogłoszenie z dnia 14.10.2019r. w sprawie I Ns 77/19

Aktualności 16 Października 2019

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 77/19 zezwolił Weronice Jurczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11252 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) jako świadczenia należnego uczestnikowi Antoniemu Kropce (Kropka) na podstawie pkt III podpunkt 9 w związku z pkt V podpunkt 13 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 14 lipca 2014 roku, wydanego w sprawie I Ns 470/13,
z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona Antoniemu Kropce (Kropka) na jego wniosek po wykazaniu przezeń tożsamości albo jego następcom prawnym po wykazaniu przez nich następstwa prawnego po nim.
Wzywa się uprawnionego Antoniego Kropkę (Kropka) albo jego następców prawnych do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

rejestr zmian
do góry