Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 16.09.2019r. w sprawie I Ns 812/18

Ogłoszenie z dnia 16.09.2019r. w sprawie I Ns 812/18

Aktualności 16 Września 2019

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 812/18 zezwolił Powiatowi Pszczyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 487,60 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 60/100) stanowiącej świadczenie z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Pszczyńskiego nr GN-XIX.683.78.2016 z dnia 29 czerwca 2018 r. za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Poręba, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1114/127 o powierzchni 0,0068 ha, która była zapisana w księdze wieczystej WYKAZ 55, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi aktualnie księgę wieczystą nr KA1P/00078435/2, przejętej przez Powiat Pszczyński na podstawie decyzji Starosty Pszczyńskiego nr 4/16 z dnia 18 lipca 2016 r. znak AB-IV.6744.4.2016 w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przysługujące poprzedniemu współwłaścicielowi nieruchomości, którym była Józefa Jadwiga Chudek, z tym zastrzeżeniem, że wpłacona kwota ma być wypłacona spadkobiercom Józefy Jadwigi Chudek na ich wniosek po wykazaniu następstwa prawnego.
Wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa

rejestr zmian
do góry