Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 18.01.2019r. nr Adm-1101-1/19 - konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Ogłoszenie z dnia 18.01.2019r. nr Adm-1101-1/19 - konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Aktualności 18 Stycznia 2019

Na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz. 1228 ze zm.)  Prezes Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 • Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 14
 • Oznaczenie konkursu:   1101-1/19
 • Ilość wolnych stanowisk pracy :            1
 • Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

- etap pierwszy  - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

- etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata - w dniu 4 marca 2019r. o godz. 930 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina nr 14,  sala nr  243  (II Piętro)

- etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 • Wykaz wymaganych dokumentów, które kandydat winien dołączyć do zgłoszenia:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo
  o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji (WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU).
 8. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU)

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

 • Wymagania jakie powinien spełniać kandydat  ubiegający się o pracę :
 1. posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. posiadać ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończone 24 lata,
 • Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty związane ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać
w siedzibie Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina nr 14 w Oddziale Administracyjny - pokój nr 122 lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe  - w kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Adm. 1101-1/19” w terminie do dnia 15 lutego 2019r.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II, a następnie do III etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Rejonowego
w Pszczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego: www.pszczyna.sr.gov.pl - nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem II, a następnie III etapu konkursu.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem danych  osobowych jest Sąd Rejonowy w Pszczynie, z siedzibą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina nr 14.

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
259.69KB pobierz Plik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
docx OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18.77KB pobierz Plik: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

rejestr zmian
do góry