Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 25.06.2020r. w sprawie I Ns 674/19

Ogłoszenie z dnia 25.06.2020r. w sprawie I Ns 674/19

Aktualności 30 Czerwca 2020

Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna informuje, iż przez tut. Sądem toczy się sprawa z wniosku Danuty Pękała oraz Krzysztofa Pękała o zasiedzenie nieruchomości położonej w Górze w Gminie Miedźna objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW KA1P/0002769/9 o powierzchni 0,5372ha obejmującej działkę nr 58, której zapisanym właścicielem pozostaje nieżyjąca Zuzanna Nycz, nazwisko rodowe Sojka. W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa gdyż w razie gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu nikt się nie zgłosi albo zgłaszający się nie wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.

rejestr zmian
do góry