Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 3 października 2019 roku Adm-1101-11/19 - konkurs na staż urzędniczy

Ogłoszenie z dnia 3 października 2019 roku Adm-1101-11/19 - konkurs na staż urzędniczy

Aktualności 3 Października 2019

Dyrektor Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na staż urzędniczy, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 577 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400 ).

Oznaczenie konkursu: Adm. 1101-11/19

Ilość wolnych stanowisk pracy :   1  - w wymiarze 0,25 etatu

Stażysta - docelowo stanowisko inspektora ds. obronnych, pracownika Samodzielnej Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 14

 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. Nieposzlakowana opinia,
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty - docelowo na stanowisku inspektora ds. Obronnych i pracownika Samodzielnej Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 6. Wykształcenie minimum wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,
 7. Biegła umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz znajomość metod i techniki biurowej.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji wojskowej (WKU,WSZW), w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
 2. Umiejętność organizacji pracy.
 3. Komunikatywność.
 4. Odporność na stres.
 5. Znajomość przepisów regulujących ustrój i organizację sądownictwa powszechnego
 1. Zdolność analitycznego myślenia.
 2. Staranność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność.
 3. Wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Realizowanie zadań inspektora ds. obronnych wynikających z:

- art. 18 ust. 1 i 3 oraz działu IV ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. 2019.1541 ze zm.);

- zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

 1. Wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie:
 2. Rocznego planu zamierzeń obronnych;
 3. Kart realizacji zadań operacyjnych;
 4. Regulaminu organizacyjnego;
 5. Wniosków w sprawie reklamowania z urzędu i na wniosek;
 6. Zawiadomień o ustaniu przyczyn reklamowania;
 7. Sprawozdań z realizacji zadań obronnych.
 8. Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń dla osób wchodzących w skład stałego dyżuru;
 9. Realizowanie współpracy z:
 10. Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w/m oraz Wojskowymi Komendami Uzupełnień w sprawach związanych z ewidencją pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne oraz ich reklamowaniem;
 11. Inspektorem ds. obronnych Sądu Okręgowego w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych.

Na stanowisku pracownika Samodzielnej Sekcji do spraw ochrony informacji niejawnych:

 1. Realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wydanych na jej podstawie.
 2. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Współpraca i współdziałanie w zakresie ochrony informacji niejawnych z właściwymi organami państwowymi i jednostkami samorządowymi,
 4. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. Prowadzenie Samodzielnej Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sądu Rejonowego w Pszczynie.  

 

            Wymagane dokumenty, które należy złożyć:

 1. List motywacyjny adresowany do Dyrektora Sądu, z podaniem aktualnych danych kontaktowych.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji (WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU).

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

  

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Podania o pracę należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Pszczynie (pokój nr 122),  w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Pszczynie -  Adm. 1101-11/19”   w terminie  do dnia 23 października 2019r.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatom, którzy nie spełnią wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu, Sąd Rejonowy w Pszczynie nie będzie odpowiadała na oferty.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 • Rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie, a także na stronie internetowej: www.pszczyna.sr.gov.pl - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego,  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem II etapu konkursu.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu.

Informacja dodatkowe

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu bądź jego dalszej części mogą odebrać złożone dokumenty w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 730 do 1530, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone (usunięte).

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

            Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO) uprzejmie informujemy, że Administratorem danych  osobowych jest Sąd Rejonowy w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina nr 14.

 

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Pszczynie

Ewa Techman

/podpis na oryginale/

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zgoda - proces rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19.1KB pobierz Plik: Zgoda - proces rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

rejestr zmian
do góry