Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 30.11.2018r. Adm-1101-9/18 o konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Ogłoszenie z dnia 30.11.2018r. Adm-1101-9/18 o konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Aktualności 30 Listopada 2018

Na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 769)  Prezes Sądu Rejonowego
w Pszczynie ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 

Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. ks. bp. Bogedaina nr 14

Oznaczenie konkursu:   Adm. 1101- 9/18

Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego : 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: dnia 7 stycznia 2019 o godz. 900 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy
ul. ks. bp. Bogedaina nr 14,  sala nr  243  (II Piętro)

 

 • Wymagania jakie powinien spełniać kandydat  ubiegający się o stanowisko:
 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i posiadać tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończyć 24 lata,
 5. posiadać zdany egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończyć aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

 

 • Wykaz wymaganych dokumentów:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 4. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 5. Pisemne oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji (WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 • Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenie oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina nr 14 w Oddziale Administracyjny - pokój nr 122 lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe  - w kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Adm. 1101-9/18” w terminie do dnia 17 grudnia 2018r.,  zgłoszenia  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej: www.pszczyna.sr.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem danych  osobowych jest Sąd Rejonowy w Pszczynie, z siedzibą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina nr 14.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zgoda - proces rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18.77KB pobierz Plik: Zgoda - proces rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych

rejestr zmian
do góry