Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 7.06.2019r. Adm-1101-7/19 o naborze kandydatów w drodze konkursu na staż urzędniczy

Ogłoszenie z dnia 7.06.2019r. Adm-1101-7/19 o naborze kandydatów w drodze konkursu na staż urzędniczy

Aktualności 7 Czerwca 2019

Dyrektor Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na staż urzędniczy, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 577 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Oznaczenie konkursu: Adm. 1101-7/19

Ilość wolnych stanowisk pracy :   1   (pełny etat)

Stażysta - stanowisko wspomagające pion orzeczniczy

Miejsce pracy:

Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 14

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • wykształcenie minimum średnie z maturą (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, prawo)
 • biegła umiejętność pisania na klawiaturze komputera (mile widziana umiejętność pisania metodą bezwzrokową) oraz obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej).

 Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność - gotowość do zawarcia umowy o pracę niezwłocznie po zakończeniu niniejszej procedury konkursowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • staranność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność,
 • dobry poziom wiedzy ogólnej,
 • wysoka kultura osobista,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • protokołowanie na rozprawach,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania (praca w programie specjalistycznym),
 • wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych (sporządzanie projektów pism urzędowych, wezwań, zawiadomień),
 • obsługa urządzeń biurowych.

            Wymagane dokumenty, które należy złożyć:

 • list motywacyjny adresowany do Dyrektora Sądu, z podaniem aktualnego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail,
 • życiorys (CV)
 • kopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz posiadane doświadczenie zawodowe lub dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji (WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU).

 

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Podania o pracę należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Pszczynie (pokój nr 122),  w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Pszczynie -  Prez. Adm. 1101-7/19”   w terminie  do dnia 21 czerwca 2019r.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatom, którzy nie spełnią wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu, Sąd Rejonowy w Pszczynie nie będzie odpowiadała na oferty.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 • Rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie, a także na stronie internetowej: www.pszczyna.sr.gov.pl - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego,  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem II etapu konkursu.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu.

 

Informacja dodatkowe

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu bądź jego dalszej części mogą odebrać złożone dokumenty w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 730 do 1530, w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone(usunięte).

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

            Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO) uprzejmie informujemy, że Administratorem danych  osobowych jest Sąd Rejonowy w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina nr 14.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zgoda_proces_rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19.1KB pobierz Plik: Zgoda_proces_rekrutacji - oświadczenie dot. przetwarzania dnych osobowych.docx

rejestr zmian
do góry