Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW OD DNIA 01.06.2020 R.

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW OD DNIA 01.06.2020 R.

Aktualności 29 Maja 2020

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. przywraca się obsługę interesantów w Sądzie Rejonowym w Pszczynie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Pszczynie  z dnia 27 maja 2020 r. Adm-0160-8/20 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Pszczynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (pełna treść zarządzenia dostępna jest w pliku do pobrania)

Najważniejsze zasady określone w Zarządzeniu:

Podstawowe formy kontaktu interesantów z Sądem w Pszczynie:

Poczta elektroniczna/ePUAP/fax; kontakt telefoniczny; forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez wrzucenie pisma do „skrzynki podawczej” przy wejściu do Sądu - (bez potwierdzenia złożenia pisma).

Składanie skarg w trybie administracyjnym.

Skargi w trybie administracyjnym składa się na piśmie (w tym elektronicznie).

W okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego do odwołania interesanci  nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne.

 

Zasady przyjmowania interesantów przez komórki organizacyjne Sądu.

Biuro Podawcze przyjmuje pojedynczo interesantów:

 • w poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 18:00,
 • od wtorku do piątku w godzinach: od 9.00 do 15:00;

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję. Gdy w biurze jest już interesant, następny oczekuje w miejscu wskazanym przez ochronę;

Dostęp do akt w sekretariatach - można przeglądać akta tylko jednoosobowo. Akta nie będą udostępniane na 3 dni przed terminem rozprawy/posiedzenia. Zamówienia na akta składane są wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową. W zamówieniu należy określić założony czas zapoznawania się z aktami. Akta są udostępniane tylko osobie, która złożyła zamówienie. Osoba niewskazana jako zamawiająca akta - nie zostanie wpuszczona na teren budynku celem zapoznania się z aktami.

Kasa Sądu w budynku przy ul. Bogedaina 8 przyjmuje pojedynczo interesantów:

 • w poniedziałek od godz. 8.30 do godz. 17:00,
 • od wtorku do czwartku w godzinach: 8:30 do 14:30,
 • w piątek od godz. 8:30 do godziny 12:00

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.Gdy przy kasie jest już interesant, następny oczekuje w miejscu wskazanym przez ochronę, podobnie co do obsługi automatu płatniczego przy ulicy Bogedaina 14.

 

Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - przyjmują interesantów po uprzednim mejlowym, lub telefonicznym ustaleniu terminu i czasu wizyty. 

Ograniczenie wstępu do budynków Sądu.

Do budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie, poza pracownikami Sądu, wpuszczane są m.in.  osoby będące stronami/ uczestnikami/ pełnomocnikami w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/posiedzenia oraz inne osoby, których konieczność stawiennictwa w budynku zostanie potwierdzona w drodze informacji telefonicznej ochrony przez właściwą komórkę organizacyjną.

Zabrania się wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Pszczynie:

 • osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV2, wynikającego z wystąpienia u tej osoby jednego lub więcej objawów choroby  COVID-19 w postaci:  uporczywego kaszlu, trudności w oddychaniu, zaburzenia w funkcjonowaniu lub utraty zmysłu węchu lub smaku oraz utraty zmysłu węchu i smaku,
 • osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2  i która objęta jest nadzorem epidemiologicznym,
 • osobie objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w tym również osoby, która zamieszkuje z taką osobą.

 

Obowiązki  interesantów wchodzących do budynków Sądu i na rozprawy.

Interesanci zobowiązani są:

 • wykazać interes w wejściu do budynku;
 • zdezynfekować ręce / założyć rękawiczki ochronne,
 • zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy (z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku z mocy prawa)
 • zachowywać na korytarzach, klatkach schodowych, pod salami rozpraw/posiedzeń, na sali rozpraw/posiedzeń, odległość od innej osoby zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa;
 • posługiwać się własnym długopisem/piórem;
 • przed wejściem/po wejściu na salę rozpraw/posiedzeń zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki jednorazowe;
 • stosować się do poleceń i wskazówek pracowników ochrony sądu i innych pracowników Sądu;
 • poruszać się po budynku Sądu tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynika stawiennictwo, stosować się do oznaczeń poziomych na podłogach,
 • opuścić budynek Sądu/salę rozpraw niezwłocznie po zakończeniu czynności, w celu której nastąpiło stawiennictwo.

                         

Wejście do budynku Sądu.

Interesanci chcący korzystać z budynku przy ulicy Bogedaina 8 oczekują na balkonie przed wejściem i wchodzą dopiero po wezwaniu przez ochronę.

Pozostali interesanci w innych budynkach oczekują w przedsionku wejścia obok ochrony w budynku przy ulicy Bogedaina 14 na takich samych zasadach jak wyżej. 

Wskazuje się, aby interesanci Sądu Rejonowego w Pszczynie przybywali do budynku Sądu nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy, posiedzenia lub umówioną godziną przyjęcia w komórce organizacyjnej Sądu.Wskazuje się, aby interesanci Sądu Rejonowego w Pszczynie przybywali do budynku Sądu nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy, posiedzenia lub umówioną godziną przyjęcia w komórce organizacyjnej Sądu.

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie w sprawie zasad przyjmowania interesantów od dnia 1_06_2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
1.75MB pobierz Plik: Zarządzenie w sprawie zasad przyjmowania interesantów od dnia 1_06_2020.pdf
pdf Aneks do zarządzenia w sprawie zasad przyjmowania interesantów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
410.98KB pobierz Plik: Aneks do zarządzenia w sprawie zasad przyjmowania interesantów
pdf Aneks do zarządzenia z dn. 27.05.2020 Adm-0160-8)20.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
331.03KB pobierz Plik: Aneks do zarządzenia z dn. 27.05.2020 Adm-0160-8)20.pdf
pdf Zarządzenie dot obowiązku zakrywania ust i nosa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
84.54KB pobierz Plik: Zarządzenie dot obowiązku zakrywania ust i nosa

rejestr zmian
do góry