Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 376/19)

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 376/19)

Aktualności 27 Maja 2020

„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 376/19 zezwolił Dariuszowi Hajdukowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,05 (05/100) złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) w księdze wieczystej nr KA1P/00049611/8 stanowiącej własność Dariusza Hajduka,
z tym zastrzeżeniem, że wpłacona kwota ma być wypłacona na wniosek następców prawnych Józefa Kost po wykazaniu przez nich następstwa prawnego po nim,
Wzywa się uprawnionych następców prawnych Józefa Kost do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa”.

rejestr zmian
do góry