Strona główna/Informacje dodatkowe/Oferty pracy/Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko stażysty z dnia 10.05.2018r. (Adm. 1101-3/18)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko stażysty z dnia 10.05.2018r. (Adm. 1101-3/18)

Oferty pracy 10 Maja 2018

Dyrektor Sądu Rejonowego w Pszczynie ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na stanowisko stażysty, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 577 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Oznaczenie konkursu: Adm. 1101-3/18

Ilość wolnych stanowisk pracy :   1   (pełny etat) Stażysta - stanowisko wspomagające pion orzeczniczy

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 14 

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. wykształcenie minimum średnie z maturą (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, prawo)
 7. biegła umiejętność pisania na klawiaturze komputera (mile widziana umiejętność pisania metodą bezwzrokową) oraz obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej).


Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole, 
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. odporność na stres,
 4. znajomość techniki pracy biurowej,
 5. zdolność analitycznego myślenia,
 6. staranność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność,  
 7. dobry poziom wiedzy ogólnej,
 8. wysoka kultura osobista,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. protokołowanie na rozprawach,
 2. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania (praca w programie specjalistycznym),
 3. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych (sporządzanie projektów pism urzędowych, wezwań, zawiadomień),
 4. obsługa urządzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć:

 1. list motywacyjny adresowany do Dyrektora Sądu, z podaniem aktualnego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, (ewentualnie adresu e-mail)
 2. życiorys (CV)  
 3. kopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz posiadane doświadczenie zawodowe lub dodatkowe kwalifikacje,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz 922 ze zm.)

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. 

Termin i miejsce złożenia dokumentów: 

Podania o pracę należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (pokój nr 122),  w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Adm. 1101-3/2018”   w terminie  do dnia 22 maja 2018 roku.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową,  za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydatom, którzy nie spełnią wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu, Sąd Rejonowy w Pszczynie nie będzie odpowiadał na oferty.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie, a także na stronie internetowej: www.pszczyna.sr.gov.pl - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego,  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem II etapu konkursu. 

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu.

Informacja dodatkowe

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu bądź jego dalszej części mogą odebrać złożone dokumenty w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz  922 ze zm.) informujemy, że Administratorem danych  osobowych jest Sąd Rejonowy w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina nr 14. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 577 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, Kodeks pracy  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 108. Ze zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

rejestr zmian
do góry