Ogłoszenia sądowe

Znaleziono wiadomości: 13.

 • Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marii Brackiej

  Dodano: 2020-09-23

  W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 9 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 75/20, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Brackiej, PESEL 53081504583, córce Ludwika i Heleny zmarłej dnia 17 marca 2018 roku w Pszczynie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Piasek, ul. Podleśna 26.

 • Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Sobisz

  Dodano: 2020-09-07

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r. tut. Sąd, w sprawie o sygn. akt I Ns 233/16, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Sobisz, synu Stanisława i Bronisławy, posiadającym PESEL nr: 64011104638, zmarłym w dniu 15 maja 2015 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Wola

 • Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wandzie Matloch

  Dodano: 2020-09-03

  Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 266/20, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Wandzie Matloch (córce Karola i Stefanii) zmarłej w dniu 22 października 2015 roku w Bielsku - Białej, posiadającej numer PESEL 54043018449, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Czechowice- Dziedzice

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 738/19)

  Dodano: 2020-08-25

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 738/19 zezwolił Edycie Maćkowiak na złożenie do depozytu sądowego kwot...

 • Stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Burak

  Dodano: 2020-08-03

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Piotra Burak (PESEL: 71100214738), syna Stanisława i Eryki, nazwisko rodowe matki: Szołtysek, urodzonego w dniu 02 października 1971r. w Katowicach, zmarłego w dniu 30 grudnia 2019r. w Czechowicach-Dziedzicach, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Czechowice-Dziedzice

 • Postanowienie o uznanie za zmarłego Pawła Cholewik

  Dodano: 2020-08-03

  Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 632/19, toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Fuchy o uznanie za zmarłego Pawła Cholewik, urodzonego 30 grudnia 1910 roku w Międzyrzeczu Dolnym, syna Marii Cholewik (z domu Kominek) i Andrzeja Cholewik, ostatnio zamieszkałego w Ligocie

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 662/19)

  Dodano: 2020-07-31

  Sąd Rejonowy w Pszczynie postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 662/19 zezwolił Dariuszowi Szkucikowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Miroslavowi Zeman tytułem nawiązki zasądzonej od wnioskodawcy na podstawie punktu 7 prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 15 listopada 2017 roku, wydanego w sprawie

 • Wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Sajdok

  Dodano: 2020-06-30

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 25 listopada 2019 r. został złożony przez Urszulę Sajdok w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Sajdok, synu Danuty i Andrzeja, posiadającego PESEL nr: 71102500235, zmarłym w dniu 31 lipca 2019 r.

 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2020r. w sprawie I Ns 674/19

  Dodano: 2020-06-30

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna informuje, iż przez tut. Sądem toczy się sprawa z wniosku Danuty Pękała oraz Krzysztofa Pękała o zasiedzenie nieruchomości położonej w Górze w Gminie Miedźna objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW KA1P/0002769/9

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 928/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 928/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Mateuszowi Kielochowi

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 927/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 927/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Szymonowi Kielochowi

do góry