Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Tadeuszu Firganek

Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Tadeuszu Firganek

Ogłoszenia sądowe 27 Listopada 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629) Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. został złożony przez Barbarę Konarską - Węgrzyn przed notariuszem Michałem Nagórzańskim w Kancelarii Notarialnej w Libiążu, Rep. A nr 3247/2020 wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, po Tadeuszu Firganek, PESEL 52091902316, zmarłym w dniu 7 sierpnia 2020 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Bestwinka, ul. Długa nr 7, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo - Budowlany Tadeusz Firganek z siedzibą w Bestwince, prowadzonego pod adresem 43-512 Bestwinka, ul. Długa numer 7. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I N 550/20.

Pouczenie :
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)
3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry