Strona główna/Informacje dodatkowe/Ogłoszenia sądowe/Wykaz spisu inwentarza po Halinie Czopka

Wykaz spisu inwentarza po Halinie Czopka

Ogłoszenia sądowe 6 Października 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 15 lipca 2020 r. został złożony przez zarządcę sukcesyjnego Andrzeja Ludwika Czopka w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku działającego pod firmą BIURO RACHUNKOWE „EFEKT” Halina Czopka w spadku (NIP 6381080943), a prowadzonego w Pszczynie przy ul. Hallera 25 w formie indywidualnej działalności gospodarczej przez Halinę Bożenę Czopka, córkę Józefa i Marii, posiadającą numer PESEL 69062712289, zmarłą w dniu 21 maja 2020 roku w Mikołowie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Pszczyna. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I N 442/20.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)
  3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
rejestr zmian
do góry