Pytania i odpowiedzi

Gdzie składa się pisma kierowane do Sądu?

Pisma kierowane do Sądu Rejonowego w Pszczynie należy składać w Biurze Podawczym mieszczącym się w budynku przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 lub nadać w Urzędzie Pocztowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej listem poleconym, data nadania przesyłki jest równoznaczna ze złożeniem pisma w Sądzie.

W jaki sposób uregulować należność sądową?

Po otrzymaniu wezwania należność sądową należy wpłacić w Kasie Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 w pokoju nr 001 (parter, przy wejściu) lub na konto wskazane w wezwaniu. Należy wskazać sygnaturę akt, której wpłata dotyczy.

W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?

W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawę należy przed jej terminem złożyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności, z podaniem przyczyny niestawiennictwa. W wyjątkowych przypadkach, jeśli nie ma możliwości pisemnego usprawiedliwienia się, należy o tym powiadomić telefonicznie lub faksem sekretariat, wtedy pracownik sporządza zapisek urzędowy, który jest dołączany do akt sprawy. Jeśli niestawiennictwo spowodowane jest chorobą do usprawiedliwienia należy dołączyć stosowne zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza sądowego. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd może ukarać świadka karą grzywny.

Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów podróży w związku z przyjazdem do Sądu?

Sąd zwraca świadkom koszty dojazdu na wezwanie Sądu jedynie osobom zamieszkującym poza Pszczyną. W celu uzyskania zwrotu należy po przesłuchaniu stawić się w sekretariacie Wydziału i przedłożyć wezwanie oraz posiadane bilety. W razie dojazdu własnym środkiem transportu w sekretariacie świadek wypełnia oświadczenie. W takim wypadku zwrot należności następuje jak za dojazd PKP, PKS lub innym środkiem transportu - w oparciu o ilość kilometrów (najtańszym środkiem transportu).

Połowa diety przysługuje świadkowi po 8-12 godzinach podróży. Po 12 godzinach podróży świadkowi przysługuje pełna dieta.

Zgłoszenie żądania przyznania należności winno nastąpić po rozprawie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po rozprawie.

Zwrot kosztów podróży przysługuje tylko świadkowi, który został wezwany na rozprawę lub posiedzenie.

Zwrot kosztów podróży wypłacany jest przez Sąd niezwłocznie. 

Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot utraconego zarobku w związku z przyjazdem do Sądu?

Podstawą do wypłaty należności za utracony zarobek świadkom pozostającym w stosunku pracy jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, w którym powinien określić:

  • stanowisko pracy,
  • rodzaj umowy o pracę,
  • wysokość utraconego dziennego zarobku brutto z uwzględnieniem wszystkich składników tego wynagrodzenia,
  • zaświadczenie musi ponadto zawierać informację, że niniejszy dzień jest dla pracownika dniem niepłatnym, a także, że zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Sądzie.

Dla świadków niepozostających w stosunku pracy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą do przyznania należności wymagana jest kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz kserokopia dowodu wpłaty ostatniej składki na rzecz ZUS lub podatku.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne winny złożyć oświadczenia, iż osiągają dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zgłoszenie żądania przyznania należności winno nastąpić po rozprawie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po rozprawie.

Zwrot utraconego zarobku przysługuje tylko świadkowi, który został wezwany na rozprawę lub posiedzenie.

Zwrot utraconego zarobku wypłacany jest przez Sąd niezwłocznie.

Co zrobić by uzyskać odpis orzeczenia?

Aby uzyskać odpis orzeczenia, należy złożyć wniosek na piśmie, podając w nim sygnaturę sprawy lub dane osób, których sprawa dotyczy. Od wniosku pobiera się opłatę kancelaryjną.

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:12:42
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry