Rachunki bankowe

Rachunek dochodów budżetowych: NBP O/O Katowice 45 1010 1212 3060 5622 3100 0000

Na rachunek dochodów budżetowych dokonuje się wpłat tytułem:

 • opłat i kosztów sądowych w toczących się sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, o wykroczenie, z zakresu prawa pracy (m.in. opłat od pozwu, od wniosku, za wydanie kserokopii z akt)
 • opłat i kosztów dotyczących ksiąg wieczystych (opłat za wydanie odpisu z KW, opłat od wniosków)
 • zasądzonej w wyroku kary grzywny i kosztów sądowych

Rachunek sum na zlecenie: NBP O/O Katowice 82 1010 1212 3060 5613 9800 0000

Na rachunek sum na zlecenie dokonuje się wpłat tytułem:

 • zaliczek na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych, tłumaczy, kuratorów procesowych oraz ogłoszeń w prasie
 • zaliczek tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 zł

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej: BGK O/Katowice 87 1130 1091 0003 9094 5220 0001

Na rachunek FPPiPP dokonuje się wpłat tytułem:

 • zasądzonego w wyroku świadczenia pieniężnego lub nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty PLN) : BGK O/KATOWICE 58 1130 1017 0021 1000 6290 0004

Na rachunek sum depozytowych MF dokonuje się wpłat tytułem:

 • świadczenia pieniężnego składanego do depozytu sądowego
 • poręczenia i zabezpieczenia majątkowego w sprawach, w których akt oskarżenia został skierowany do tut. Sądu
 • kaucji w postępowaniu cywilnym, rękojmi i ceny nabycia nieruchomości w sprawach o egzekucję z nieruchomości prowadzonych w Wydziale Cywilnym tut. Sądu
 • wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Dla wpłat tytułem sum depozytowych w walucie obcej prowadzone są następujące rachunki bankowe:

Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty EUR) : BGK O/KATOWICE 15 1130 1017 0021 1000 6290 0002

Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty GBP) : BGK O/KATOWICE 85 1130 1017 0021 1000 6290 0003

Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty CHF) : BGK O/KATOWICE 42 1130 1017 0021 1000 6290 0001

Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty USD) : BGK O/KATOWICE 31 1130 1017 0021 1000 6290 0005

 

W tytule wpłaty należy podać numer sprawy.

Wpłat na rachunek bankowy dochodów budżetowych i sum na zlecenie można dokonywać również w Kasie Sądu Rejonowego w Pszczynie. Informacje na temat godzin urzędowania kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie zamieszczono w dziale Godziny urzędowania.

Istnieje możliwość zrealizowania opłaty sądowej przez portal e-Płatności Sądowe.

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:02:13
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry