Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U 2015 poz.1225 z późn. zm):

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8. która jest w ciąży.
 2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  1. ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  3. ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4. ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5. ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6. ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
  7. ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.
  4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
 5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.
 7. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4.
 8. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przez trzy lata od dnia ich sporządzenia.
 9. Wzór oświadczenia, o którym mowa w:
  1. ust. 2 pkt 6 - określa załącznik nr 1 do ustawy (do pobrania u dołu strony);
  2. ust. 3 - określa załącznik nr 2 do ustawy (do pobrania u dołu strony);
  3. ust. 4 - określa załącznik nr 3 do ustawy (do pobrania u dołu strony);
 10. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 11. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Najbliższym siedziby Sądu Rejonowego w Pszczynie punktem udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej jest punkt zlokalizowany w Pszczynie przy ul. 3 Maja 15, tel. 32 211 90 86.

Zobacz gdzie znajdziesz pomoc - mapa punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej

Inne instytucje udzielające bezpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Pszczyna:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie
  • ul. Kilińskiego 5a
  • 43-200 Pszczyna
  • tel.: 32 210-41-73, 32 210-58-10, fax: 32 210-41-73
  • e-mail:
  • strona internetowa: http://www.opspszczyna.pl/
   Zakres świadczonej pomocy: m.in. pomoc prawna w sprawach przemocy w rodzinie, alimentacyjnych, rodzinnych i opieki nad małoletnimi, łamania prawa pracy, ochrony praw lokatorów, emerytalnych i rentowych innych sprawach związanych z powyższymi
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
  • ul. Dworcowa 23,
  • 43-200 Pszczyna
  • tel.: 32 449-01-45
  • e-mail:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:

W województwie śląskim funkcję Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach Krajowego Programu Na Rzecz Ofiar Przestępstw pełni:

Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż

 • ul. Mostowa 1
 • 43-300 Bielsko-Biała

Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników fundacji:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 21 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-18 oraz w piątek 9-12
 • telefonicznie: 0 33 822 46 90
 • e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
 • skype: pokrzywdzenibb
 • gg: 4084359

Więcej informacji na stronie internetowej www.bk-europe.pl.

Wykaz innych ośrodków, funkcjonujących w województwie śląskim, świadczących pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, znajduje się na stronie Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Lista podmiotów i organizacji, które otrzymały w 2017 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ostatniej edycji otwartego konkursu ofert - wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi, wykazami rodzajów udzielanej pomocy i dyżurów specjalistów (DO POBRANIA PONIŻEJ).

Kategoria: powiązane pliki [7]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Wzór oświadczenia - załącznik 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
24.5KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia - załącznik 1
pdf Wzór oświadczenia - załącznik 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
206.18KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia - załącznik 1
doc Wzór oświadczenia - załącznik 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
24KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia - załącznik 2
pdf Wzór oświadczenia - załącznik 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
204.47KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia - załącznik 2
doc Wzór oświadczenia - załącznik 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
26KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia - załącznik 3
pdf Wzór oświadczenia - załącznik 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
210.44KB pobierz Plik: Wzór oświadczenia - załącznik 3
xlsx Lista podmiotów i organizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
25.32KB pobierz Plik: Lista podmiotów i organizacji
 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:09:23
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry