Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO), informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Pszczynie z siedzibą w:  43-200 Pszczyna ul. ks bp. Bogedaina 14, tel. 32 44 94 100, posiadający NIP: 638-10-39-662 REGON: 000322146.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 32 44 94 188 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pszczyna.sr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 4. Sąd Rejonowy w Pszczynie przetwarza dane osobowe w celu: sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (skargi i wnioski, listy biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, ławników), zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia na terenie budynków tut. Sądu oraz ich otoczeniu, ochrony Administratora  przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz działaniami pracowników i osób trzecich mogących wyrządzić szkodę, zapewnienia w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 5. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane w przypadku gdy przetwarzanie danych jest konieczne do: wywiązywania się z prawnego obowiązku Administratora, wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Możliwość skorzystania z przysługujących uprawnień  jest uzależniona od podstawy prawnej, na której oparte jest przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w zw. z art. 7 RODO - wyrażenie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.
 11. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania(na ich uzasadniony wniosek) lub innym odbiorcom - uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zuatomatyzowany w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi profilowania.
 15. Administrator Danych Osobowych informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula informacyjna Sądu Rejonowego w Pszczynie dot. monitoringu wizyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 566
294.01KB pobierz Plik: Klauzula informacyjna Sądu Rejonowego w Pszczynie dot. monitoringu wizyjnego
 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Krzystolik Beata2018-06-11 11:46:39
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry