Ewidencje i archiwa

Ewidencja spraw wpływających do Sądu, sposoby prowadzenia i rodzaje urządzeń ewidencyjnych używanych w tut. Sądzie, a także zasady udostępniania danych w nich zawartych określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 z późn. zm.)

Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (t.j. Dz.U 2014 poz. 991 ze zm.) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. Nr 8 poz. 55).

Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria,
 • wykazy,
 • kartoteki,
 • zbiory wokand,
 • kontrolki,
 • księgi pomocnicze.

Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:50:52
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry