Strona główna/Menu/Informacje o sądzie/Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 ze zm.) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 z późn. zm.).

Pisma wpływające do Sądu Rejonowego w Pszczynie są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu oraz ilości załączników. Następnie kierowane są do właściwych wydziałów i oddziałów. Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma. Kierownik Sekretariatu we właściwym wydziale rejestruje pisma według kolejności ich wpływu i przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym.

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie skargi i wnioski  przyjmuje się zgodnie z regulacjami Działu I Rozdziału 5A ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 ze zm.). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości.

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:51:33
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry