Strona główna/Menu/Załatw sprawę przez internet/Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Pszczynie zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971) w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: http://www.epuap.gov.pl.
  Adres skrytki ePUAP Sądu Rejonowego w Pszczynie: /6bheee357j/SkrytkaESP
 2. na następujących informatycznych nośnikach danych
  • płyta CD,
  • płyta DVD.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Pszczynie:

 1. dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i pism rozpatrywanych i załatwianych zgodnie z przepisami kpa (Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.2016.23) oraz zapytań i innych pism nie związanych z właściwym postępowaniem sądowym.
 2. NIE dotyczy pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń). W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych (poza pismami procesowymi wnoszonymi w ramach elektronicznego postępowania upominawczego - www.e-sad.gov.pl).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Pszczynie:

 1. Wszystkie formularze i dokumenty (niezależenie od sposobu wniesienia) należy opatrzyć podpisem elektronicznym (posługując się ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. „profilem zaufanym ePUAP” - w przypadku wnoszenia pisma za pośrednictwem platformy ePUAP).
 2. Akceptowane formaty plików elektronicznych: Lista akceptowanych formatów plików
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej: 5 megabajtów
 4. W przypadku doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych dokument ten jest przekazywany odbiorcy (pracownikowi tut. sądu) wraz z tym nośnikiem.
 5. Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:
  • dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez odbiorcę (pracownika sądu) lub
  • poświadczeniem przedłożenia.

Poświadczenie przedłożenia jest wysyłane na wskazany przez doręczającego adres poczty elektronicznej lub zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

 • płyta CD,
 • płyta DVD.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP niezbędne jest:

 1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne)
 2. posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub tzw. „profilu zaufanego ePUAP”
 3. wypełnienie właściwego formularza udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").
 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-01-23 12:38:40
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry